Dokumentumok

Új Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási Hitel (GOP)

Az Új Széchenyi Hitel kezdő és működő mikro-, kis- és középvállalkozások forgóeszköz finanszírozásához, illetve beruházásaihoz nyújt Európai Uniós forrású finanszírozási lehetőséget akár 50 millió Ft összegű, kedvezményes kamatozású hitel segítségével.

 

A Beruházási- és a beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya a teljes hitelösszeg 30%-át nem haladhatja meg.

 

Támogatásban részesíthetők köre:

A hitel igénybevételére jogosult az a hazai mikro-, kis- és középvállalkozás, amely devizabelföldinek minősül, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik és a megfelel a Bizottság 800/2008/EK rendelet 1.sz. melléklete 2. cikkének 3. bekezdésében foglalt feltételeknek.

 

Nem nyújtható Támogatás:

Nem nyújtható Támogatás azon Mikro-, Kis- és Középvállalkozás számára,

 • amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);

 • amely a Hitelszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a hitelkérelem szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;

 • amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;

 • amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá aki, vagy amely a hitelkérelem benyújtását megelőző három éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Hitelszerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette;

 • amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne csekély összegű (de minimis) támogatásban;

 • nehéz helyzetben lévő vállalatok részére [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont].

 • amely az alábbi szektorokban tevékenykedik:

  • halászati és akvakultúra ágazat (ahogyan azt a 104/2000/EK rendelet HL L 83/35. 2000. 4. 4. meghatározza) vállalkozásai;

  • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;

  • az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;

  • olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki;

  • exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások;

  • az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;

  • a széntermeléshez kapcsolódó iparág (szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén) vállalkozásai;

  • szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében.

 

Támogatható projektek:
 • gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök, illetve immateriális javak beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;

 • meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése;

 • gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is.

 

Nem támogatható hitelcélok:
 • a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;

 • a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;

 • üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására;

 • a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beruházás finanszírozására.

 

Általános hitelkondíciók forgóeszköz hitel esetén a Kondíciós Lista alapján:
 • maximum 50 millió forint hitelösszeg a hitelbírálattól függően;

 • kizárólag forintban igényelhető;

 • a hitelkamat 9% éves szinten;

 • a szerződéskötéstől számított maximum 36 hónap futamidő;

 • önerő nem szükséges;

 • türelmi idő nincs.

 

Általános hitelkondíciók beruházási hitel esetén a Kondíciós Lista alapján:
 • maximum 50 millió forint hitelösszeg a hitelbírálattól függően;

 • kizárólag forintban igényelhető;

 • a hitelkamat 9% éves szinten;

 • a szerződéskötéstől számított maximum 120 hónap futamidő;

 • önerő minimum 20%;

 • türelmi idő a szerződéskötéstől számított maximum 24 hónap.

Az elvárt önerő forrása nem lehet közvetlenül vagy közvetetten az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból vagy a Kohéziós Alapból származó támogatás.

 

Megvalósítási határidő:

A hitelfelvevő a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül befejezni és pénzügyi elszámolással igazolni a támogatott Projekt megvalósulását, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

 

Rendelkezésre tartási idő:

A hitelszerződés aláírásától számított maximum 12 hónap.

 

Biztosítékok:

A felvett hitelhez a biztosítékok a Pannon 2005 Zrt. szabályzataiban meghatározott biztosítékok közül ügyletenként kerülnek meghatározásra. A megkövetelt biztosíték elsősorban ingatlanfedezet.

 

Felszámított egyszeri tranzakciós díj és egyéb költségek:
 • hitelképességi vizsgálati díja, amely kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő meg, mértéke 50.000 Ft, esedékessége a szerződéskötés napja;

 • az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, földhivatali, ügyvédi és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.

 

A hitelkérelemhez kapcsolódó dokumentumokat elektronikusan küldjük meg. A kapcsolatfelvételhez kérjük kattintson ide.